BÁO CÁO CUỐI NĂM HỌC 2020-2021

Thứ sáu - 28/05/2021 13:59
BÁO CÁO CUỐI NĂM HỌC 2020-2021
BÁO CÁO CUỐI NĂM HỌC 2020-2021
   PHÒNG GDĐT BÊN CÁT            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN LỢI                       Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
         
     S: _____/ BC-TH             Hòa Lợi, ngày      tháng 5  năm 2021

                                                                                    BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2020-2021
_______

     Thực hiện theo Công văn số 135/PGDĐT-GDTH ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Phòng Giáo Dục Đào Tạo Bến Cát về việc hướng dẫn kiểm tra và báo cáo tổng kết năm học 2020-2021;
     Trường Tiểu học An Lợi báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 như sau:
    1.Thực hiện kế hoạch phát triển
    Tổng số học sinh trong toàn trường: 513 HS/ 227nữ/ 11 lớp, trong đó
     Khối lớp 1:  97 HS/ 41 nữ/ 2 lớp
     Khối lớp 2: 125 HS/ 59 nư/ 3 lớp
     Khối lớp 3: 131 HS/ 54 nữ/ 3lớp
     Khối lớp 4:   97 HS/ 46 nữ/ 2 lớp
     Khối lớp 5:   63 HS/ 27 nữ/ 1 lớp
     Tổng số học sinh khuyết tật học hoà nhập trong toàn trường: 1
     Tổng số học sinh dân tộc: 10/6 nữ
     Số học sinh chuyển đi: 24
     Số học sinh chuyển đến: 13
     Học sinh nghỉ bỏ học: 0
     So với đầu năm học giảm  11 học sinh
     So với năm học 2019-2020 tăng 66 học sinh  
     2.Nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học
     2.1 Nhà trường đã triển khai nhiệm vụ năm học theo tinh thần chỉ đạo của  ngành,  thực hiện chương trỉnh giáo dục phổ thông ban hành theo Quyết định số 16/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (lớp 2,3,4,5). Đối với học sinh dân tộc, khuyết tật học hòa nhập với học sinh trong toàn trường.
     - Tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tích hợp trong việc giảng dạy  các môn học, đổi mới công tác đánh giá, xếp loại học sinh, chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, đẩy mạnh công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.
     - Thực hiện công tác đổi mới chương trình, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai việc thực hiện dạy tích hợp, lồng ghép giáo dục môi trường, kỹ năng sống và sử dụng năng lượng tiết kiệm-hiệu quả vào các môn học ở bậc tiểu học, hoạt động trải nghiệm vào Tiếng việt, Toán, TNXH, cùng em hoạt động trải nghiệm.
     2.2 Tình hình thực hiện thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá học sinh tiểu học
     * Thuận lợi:
     - Tất cả giáo viên giảng dạy lớp 1 đã nắm được Thông tư và tổ chức đánh giá đúng theo tinh thần của Thông tư 27.
     * Khó khăn: Không
     2.3 Tổ chức tốt kiểm tra cuối năm, thành lập hội đồng ra đề, sao in đề, hội đồng coi (chéo giám thị trong khối với nhau), hội đồng chấm (chéo giám khảo trong khối) đúng theo tinh thần chỉ đạo của ngành.
     - Giáo viên tham gia tốt phong trào thi đua trong nhà trường, thực hành giải pháp (SKKN), thực hiện triển khai chuyên đề, dự giờ thao giảng rút kinh nghiệm.
     - Học sinh tham gia tốt Hội khỏe Phù Đổng vòng thị nhưng không đạt giải
     2.4 Nhà trường chưa tổ chức thực hiện giảng dạy phương pháp bàn tay nặn bột ở môn Tự nhiên xã hội, khoa học. Thực hiện tốt giảng dạy theo phương pháp tích cực, định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh.
     2.5 Tính đến thời điểm kết thúc năm học, nhà trường đã thực hiện đúng chương trình giảng dạy theo quy định của Bộ, hoàn thành đánh giá học sinh ở cuối năm.
    Các chuyên đề đã được triển khai và thực hiện trong năm: Thông tư 27; trường xanh, sạch, đẹp; mô hình “Học tập tốt” (thay mô hình:Tích điểm A); Nâng cao năng lực đánh giá thường xuyên; Nâng cao giảng dạy đạo đức; Biện pháp giảng dạy từ vựng Tiếng anh; kỹ năng viết chính tả, bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVTH.
     2.6 Tình hình triển khai chương trỉnh GDPT mới 2018, thay sách lớp 1 năm học 2020-2021
     * Thuận lợi:
     - Nhà trường đã tổ chức cho CBQL, giáo viên tham gia đầy đủ các buổi tập huấn chương trình GDPT mới 2018 do Sở tổ chức.
     - Triển khai lại cho toàn thể giáo viên trong nhà trường váo đầu năm học.
     - Chuẩn bị tốt cho đội ngũ giáo viên tập huấn thay sách và dạy lớp 1 trong năm 2020-2021
     * Khó khăn:
     Không tổ chức được cho học sinh lớp 1 học 2 buổi/ngày (do chỉ có 6 phòng học/ 11 lớp), chỉ tổ chức 6 buổi/tuần (học cả thứ bảy).
    2.7 Tình hình chọn sách giáo khoa lớp 1,2 và cơ sở vật chất chuẩn bị thực hiện chương trình GDPT 2018 trong năm học 2021-2022
    Nhà trường thành lập tổ chọn sách giáo khoa lớp 1,2 theo đúng trình tự, thủ tục gửi ngành xem xét, tổng hợp. Cơ sở vật chất nhà trường cũng đã chuẩn bị cho 2 phòng học/ 2 lớp nhưng không tổ chức được 2 buổi/ ngày (học luôn thứ bảy).
    3. Duy trì và nâng cao chất lượng PCGDTH-CMC, thực hiện công tác kiểm định và công nhận trường chuẩn quốc gia cấp tiểu học
     Nhaø tröôøng không có giáo viên chuyên trách, nhưng để củng cố công tác phổ cập địa phương ñaõ ñöa ra nhieàu bieän phaùp ñeå vaän ñoäng treû 6 tuoåi trong ñòa baøn vaøo lôùp 1 ñaït 100%. Phoái keát hôïp vôùi BCÑ PCGD ñòa phöông ñeå vaän ñoäng caùc em coù nguy cô boû hoïc, chuù yù  con em caùc hoä ngheøo khoâng coù ñieàu kieän ñeán tröôøng, vaän ñoäng caùc maïnh thöôøng quaân, ban ngaønh ñoaøn thể địa phương taëng cho caùc em saùch vôû, nhaø tröôøng mieãn caùc khoaûn thu  ñaàu naêm hoïc. Tính ñeán nay ñôn vò góp phần taùi coâng nhaän PC GDTH-ÑÑT.  
     Nhà trường đang thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2020-2021, thành lập ban kiểm định, phân chia tổ và phân công nhiệm vụ cho các tổ, thành viên. Nhà trường sẽ hoàn thành trong tháng 6 năm 2020.
     4.   Công tác kiểm tra và nâng cao hệu quả quản lý.
     4.1 Tăng cường công tác tự kiểm tra, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (cần có số liệu cụ thể đã tự kiểm tra trong năm học 2020-2021.
     Nhà trường rà soát điều kiện cơ sở vật chất, các trang thiết bị dạy học, phương tiện làm việc, hồ sơ sổ sách BGH, văn phòng, tài chính, các công trình vệ sinh, an toàn trường học để tạo mọi điều kiện thực hiện tốt công tác dạy học.
     Cán bộ quản lý hoàn thành chứng nhận Tiếng anh B1, đăng ký học tập bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và trung cấp chính trị, 7 giáo viên tham gia bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp GVTH.    
     4.2 Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học
     Thành lập Ban kiểm tra nội bộ số 01 /QĐ-TH ngày 03/9/2020 và xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ số 04 /KH-TH ngày 05/11/2020 gồm các thành viên là BGH, CĐ, Thanh tra, các tổ trưởng chuyên môn.
     Nội dung kiểm tra bao gồm:
     - Vệ sinh mội trường, căn tin trường học; đồ dùng học tập và SGK học sinh; cấp phát SGK và ĐDDH cho GV của bộ phận thư viện-Thiết bị; các khoản thu đầu năm; công tác tuyển sinh; Kế hoạch năm của các tổ chuyên môn, bộ phận; Ký duyệt hồ sơ định kỳ các tháng; hồ sơ, tủ thuốc Chữ tập đỏ; hồ sơ của Hội đồng kiểm tra giữa kỳ I, cuối kỳ I; giữa kỳ II và cuối năm, nề nếp sinh hoạt Đội và hồ sơ sổ sách; dạy thêm, học thêm.
      Tất cả các bộ phận đều thực hiện tốt.
    - Thực hiện tốt chế độ công khai  theo Thông tư 36 của Bộ GDĐT, nội dung công khai bao gồm: Cam kết chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục thực tế, cơ sở vật chất, đội ngũ và công khai Tài chánh theo quy định.
     4.3 Trường chưa tổ chức lớp 2 buổi/ngày, chưa tổ chức bán trú.
     Công tác quản lý an toàn thực phẩm căn tin: Nhà trường phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở ký hợp đồng với căn tin trong trường học, người bán căn tin đã được tập huấn về công tác vệ sinh, an toàn thực phẩm, có chứng nhận các nguồn gốc thực phẩm, căn tin thoáng mát, hợp vệ sinh, nhà trường thường xuyên kiểm tra định kỳ tháng.
     5.Thực hiện các phong trào và các cuộc vận động lớn của ngành theo hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021
     Thực hiện tốt các cuộc vận động như: “Nói không với tiêu cực và bệnh thành   tích”, “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thành lập các ban chỉ đạo, có lồng ghép chủ đề vào các buổi sinh hoạt đoàn thể.
     6.Caùc hoaït ñoäng  trọng tâm khaùc:
     6.1 Tổ chức các hoạt động trải nghiệm
     Tổ chức tốt cho học sinh kể chuyện dưới cờ, làm lồng đèn Trung thu, văn nghệ, thể dục thể thao, báo tường nhân ngày 20/11, trang trí lớp học, lao động vệ sinh sân trường, chăm sóc bồn hoa, tuyên  truyền pháp luật (giao thông đường bộ)… Tuy nhiên các hoạt động trải nghiệm chỉ thực hiện trong nhà trường, chưa tổ chức được ngoài nhà trường, chưa đa dạng. phong phú.   
     6.2 Thực hiện tốt công tác vệ sinh răng miệng, vệ sinh an toàn thực phẩm căn tin, thực hiện tốt kế hoạch ngoài giờ lên lớp (vệ sinh lớp học, sân trường, chăm sóc bồn hoa, kể chuyện dưới sân cờ, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phòng chống tai nạn thương tích, công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo, trường lớp, sân chơi lúc nào cũng sạch sẽ (có người quét dọn hằng ngày), Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh: biết giữ vệ sinh cá nhân, trường lớp, gìn giữ của công, thương yêu và giúp đỡ bạn bè, khả năng tự phục vụ, tôn trọng thầy cô giáo…
     Giáo dục An toàn giao thông, học sinh đến trường đều đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe máy; PHHS và học sinh tham gia ký kết ATGT với nhà trường.
    Nhà trường không có Tổng phụ trách Đội (giáo viên dạy lớp kiêm phụ trách Đội). Hàng tuần tổ chức tốt cho học sinh sinh hoạt Đội TN TPHCM, sao nhi đồng, nội dung sinh hoạt: nghi thức, tuyên truyền các ngày lễ lớn, giáo dục ATGT, truyền thống nhà  trường, phong trào thi đua trong học sinh …
    7. Những kiến nghị, đề xuất
       Không
      Trên đây là báo cáo tổng kết của trường Tiểu học An Lợi năm học 2020-2021./.
Nôi nhaän:                                                                  
                                                                  
HIEÄU TRÖÔÛNG                                               

 - Phòng GDĐT;
- Thành viên BGH;
- Lưu: VT.

                                            Traàn Ngoïc Phöông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay32
  • Tháng hiện tại1,918
  • Tổng lượt truy cập621,732
Văn bản Phòng

166/PGDĐT-CNTT

Ngày ban hành: 03/03/2023. Trích yếu: Về việc hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bình Dương số

Ngày ban hành: 03/03/2023

161/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 02/03/2023. Trích yếu: Về việc góp ý dự thảo kế hoạch công tác đảm bảo TTATGT năm 2023 trên địa bàn thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 02/03/2023

147/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 24/02/2023. Trích yếu: Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của ngành giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 24/02/2023

134/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/02/2023. Trích yếu: Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2023

Ngày ban hành: 22/02/2023

133/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/02/2023. Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2023

Ngày ban hành: 22/02/2023

769/PGDDT-NG

Ngày ban hành: 27/12/2022. Trích yếu: Đảm bảo trật tự ATGT, PCTP, ANTT dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ Hội hoa xuân năm 2023

Ngày ban hành: 27/12/2022

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây